පාසලේ නම ලිපිනය ලමුන් සංඛ්‍යාව දුරකථන අංකය
බුලත්සිංහල මධ්‍ය විද්‍යාලය බුලත්සිංහල 1421 034 2283102
කුඩලිගම මහා විදුහල ඉහල කුඩලිගම නෑබොඩ 352 034 2246056
බොතලේගම මහා විද්‍යාලය බෝතලේගම, බුලත්සිංහල 364 071 3156229
මිල්ලකන්ද දෙමළ විද්‍යාලය බුලත්සිංහල 548 034 3746204
ප්‍රො සෙස්ටර් දෙමළ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අක්කර 10, ගෝවින්න 33 077 0787847
වේයන්ගල්ල මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය අගලවත්ත 544 034 3746205
පොලේගොඩ මහා විද්‍යාලය පොලේගොඩ මහගම 685 034 2244063
නිග්ගහ ප්‍රා ථමික විද්‍යාලය නිග්ගහ, බුලත්සිංහල 30 071 8106221
ගල්ලප්පහල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මහගඑ 89 072 9144848
දිවලකඩ ප්‍රා ථමික විද්‍යාලය දිවලකඩ, බුලත්සිංහල 208 071 4287642
පරගොඩ කිතුලගොඩ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය පරගොඩ, බුලත්සිංහල 74 077 0525877
රැටියල ජිනරතන ප්‍රාථමික විද්‍යාලය රැටියල, ගෝවින්න 98 077 6735401
වෙල්ගම කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය ඉහල වෙල්ගම ,මහගම 159 071 8647577
බුලත්සිංහල ජාතික පාසල(ප්‍රා ථමිකය) බුලත්සිංහල 1175 034 3946735
ශාන්ත ෆ්‍රැන්සිස්  දෙමළ ප්‍රා ථමික විද්‍යාලය ගලහේන, බුලත්සිංහල 42 034 3746208
මිරිස්හේන දෙමළ ප්‍රා ථමික විදුහල ගලහේන,බුලත්සිංහල 34 034 3746200
දේවමුල්ල ප්‍රා ථමික විදුහල දේවමුල්ල, ගෝවින්න  29 071 1412495
ශ්‍රී සාරාන්නද ප්‍රාථමික විද්‍යාලය පහල නාරගල ගෝවින්න 141 071 8157790
කුඩා ගඟ දෙමළ කනිටු විදුහල කුඩා ගඟ වත්ත, මහගම 39 078 9892738
කොබවක ප්‍රාථමික විදුහල කොබවක, ගෝවින්න 75 034 2250035
කොබෝවෙල දෙමළ විදුහල කොබවක, ගෝවින්න 75 034 3742506
රාහුල ප්‍රා ථමික විදුහල කිරිමැටිවලකඩ, ගෝවින්න 29  
යටගම්පිටිය කනිටු විදුහල යටගම්පිටිය, බුලත්සිංහල 271 034 2282850
හල්වතුර දෙමළ විද්‍යාලය හල්වතුර, ගෝවින්න 437 072  3711213
ගෝවින්න මහා විද්‍යාලය ගෝවින්න 479 034 2250268
ගෝවින්න ප්‍රා ථමික විද්‍යාලය ගෝවින්න 277 034 2250228
හල්වතුර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය හල්වතුර, බුලත්සිංහල 107 034 3744621
අමරගෙදර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය අමරගෙදර බුලත්සිංහල 298 071 6398752
දීයකඩුව විද්‍යාර්ථ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය දීයනඩුව, මහගම 149 071 8372982
දෙල්මෑල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය දෙල්මෑල්ල, බුලත්සිංහල 161 034 2250011
මහම කනිෂ්විඨ විද්දු‍යාලය දෙල්පාවත්ත, මහගම 433 072 8190868
       

 

News & Events

28
අගෝ2017

බුලත්සිංහල සංවර්ධන සම්බන්ධීකරන කමිටු රැස්වීම

මීලඟ ප්‍රාදේශීය  සම්බන්ධීකරන කමිටු රැස්වීම 2018.10.14 දින බුලත්සිංහල...

28
අගෝ2017

නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන 2018

 2018 අගෝස්තු මස 24,25,26 යන දින වලදී ...

Scroll To Top