Print

Name/ Location

Address Telephone Number
Bulathsinhala Central College   0342283102
Kudaligama MV   0342246056
Govinna MV    
Polegoda MV   0342244063
Bothalegama MV    
Amaragedara KV    
Kobavaka Primery School   0342250035
Delmella KV   0342250011
Divalakada KV    
Deeyakaduwa KV    
Paragoda Kithulagoda KV    
Mahagama Primery School    
Yatarampitiya     
Niggaha Primery school    
Welgama  KV    
Retiyala Sri Jinarathana Primery School    
Halwathura KV    
Kirimetiwalakada Primery School   0342282850
Gallapahala Primery School    
Govinna Primery School    
Pahala Naragala Sarananda Primery School    
Devamulla Primery school    
Bulathsinhala Primery School   0343946735
Veyangalla Muslim MV   0343746205
Millakanda Tamil School    
Procester Tamil School    
Kobowela Tamil School   0343742506
Kudaganga Tamil School    
St. Francis Tamil School   0343746208
Mirishena Tamil School   03443746200
Halwathura Tamil School