අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

28
අගෝ2017

බුලත්සිංහල සංවර්ධන සම්බන්ධීකරන කමිටු රැස්වීම

මීලඟ ප්‍රාදේශීය  සම්බන්ධීකරන කමිටු රැස්වීම 2019.01. ..... දින...

28
අගෝ2017

නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන 2018

 2018 අගෝස්තු මස 24,25,26 යන දින වලදී ...

Scroll To Top